Tìm x biết: $\frac{2}{5}$ <║ x - $\frac{7}{5}$║< $\frac{3}{5}$

Question

Tìm x biết:
$\frac{2}{5}$ <║ x - $\frac{7}{5}$║< $\frac{3}{5}$

in progress 0
Dulcie 9 months 2020-10-30T15:14:59+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T15:16:12+00:00

  Đáp án:

   `9/5<x<2`

  Giải thích các bước giải:

   * `|x-7/5|>2/5`(1)

  áp dụng `|a|>b⇔`\(\left[ \begin{array}{l}a<-b\\a>b\end{array} \right.\) với `b>0` cho (1)

  Th1: `x-7/5>2/5⇔x>2/5+7/5⇔x>9/5`

  Th2: `x-7/5<-2/5⇔x<-2/5+7/5⇔x<-1`

  *`|x-7/5|<3/5`(2)

  áp dụng `|a|>b⇔-b<a<b` với `b>0` cho (2)

  `(2)⇔-3/5<x-7/5<3/5`

  `⇔-3/5+7/5<x<3/5+7/5`

  `⇔4/5<x<2`

  từ đó suy ra `x` phải thỏa mãn các điều kiện : `x<-1` hoặc `x>9/5` và `4/5<x<2`

  `⇒9/5<x<2`

  vậy `9/5<x<2`

  0
  2020-10-30T15:16:49+00:00

  t/m là thỏa mãn nha

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha

  tim-biet-frac-2-5-frac-7-5-frac-3-5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )