Tìm `x` biết: a) `x^3 – 3xy(x-y)-y^3-x^2+2xy-y^2` tại `x-y=5` b) `x^2(x+1)-y^2(y-1)+xy-3xy(x-y+1)` tại `x-y=7` Help me everyone! I need right this noo

Question

Tìm `x` biết:
a) `x^3 – 3xy(x-y)-y^3-x^2+2xy-y^2` tại `x-y=5`
b) `x^2(x+1)-y^2(y-1)+xy-3xy(x-y+1)` tại `x-y=7`
Help me everyone! I need right this noon!!!

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-22T09:38:37+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T09:39:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a,x^3-3xy(x-y)-y^3-x^2+2xy-y^2`
  `=x^3-3x^2+3xy^2-y^3-(x^2-2xy+y^2)`
  `=(x-y)^3-(x-y)^2`
  `=5^3-5^2`

  `=125-25=100`

  `b,x^2(x+1)-y^2(y-1)+xy-3xy(x-y+1)`

  `=x^3+x^2-y^3+y^2+xy-3x^2y+3xy^2-3xy`

  `=(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3)+(x^2-2xy+y^2)`

  `=(x-y)^2+(x-y)^2`

  `=7^3+7^2`

  `=343+49=392`

  Học tốt .-.

  0
  2020-11-22T09:40:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a,x^3-3xy(x-y)-y^3-x^2+2xy-y^2`
  `=x^3-3x^2+3xy^2-y^3-(x^2-2xy+y^2)`
  `=(x-y)^3-(x-y)^2`
  `=5^3-5^2`

  `=125-25=100`

  `b,x^2(x+1)-y^2(y-1)+xy-3xy(x-y+1)`

  `=x^3+x^2-y^3+y^2+xy-3x^2y+3xy^2-3xy`

  `=(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3)+(x^2-2xy+y^2)`

  `=(x-y)^2+(x-y)^2`

  `=7^3+7^2`

  `=343+49=392`

  No copy ^^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )