tìm x biết: A)2.x:34=2mũ13:2mũ9 tính:a)(45.32-43.32):3mũ2B)53.147+53mũ2+47.200.c)2mũ3.9mũ4+9mũ3.45):(9mũ2.10-9mũ2) giúp mik với nha mai mik nộp rồi

Question

tìm x biết: A)2.x:34=2mũ13:2mũ9
tính:a)(45.32-43.32):3mũ2B)53.147+53mũ2+47.200.c)2mũ3.9mũ4+9mũ3.45):(9mũ2.10-9mũ2) giúp mik với nha mai mik nộp rồi

in progress 0
Helga 1 year 2020-10-31T17:55:13+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T17:56:55+00:00

  Đáp án:

  $\text{Bài tập 1: x = 272.}$

  $\text{Bài tập 2:}$

  $\text{a) ≈ 7,1.}$

  $\text{b) 20 000.}$

  $\text{c) 117.}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Bài tập 1:}$

  $\text{2.x ÷ 34 = $2^{13}÷2^{9}$.}$

  $\text{⇒ 2.x ÷ 34 = $2^{4}$.}$

  $\text{⇒ 2.x ÷ 34 = 16.}$

  $\text{⇒ 2.x = 544.}$

  $\text{⇒ x = 544 ÷ 2.}$

  $\text{⇒ x = 272.}$

  $\text{Vậy x = 272.}$

  $\text{Bài tập 2:}$

  $\text{a) (45.32 – 43.32) ÷ $3^2$.}$

  $\text{= 32.(45 – 43) ÷ $3^2$.}$

  $\text{= 32.2 ÷ $3^2$.}$

  $\text{= 64 ÷ 9.}$

  $\text{≈ 7,1.}$

  $\text{b) 53.147 + $53^2$ + 47.200.}$

  $\text{= 53.(147 + 53) + 47.200.}$

  $\text{= 53.200 + 47.200.}$

  $\text{= 200.(53 + 47).}$

  $\text{= 200.100.}$

  $\text{= 20 000.}$

  $\text{c) ($2^{3}$.$9^{4}$ + $9^{3}$.45) ÷ ($9^{2}$.10 – $9^{2}$).}$

  $\text{= ($2^{3}$.$9^{4}$ + $9^{3}$.9.5) ÷ ($9^{2}$.10 – $9^{2}$).}$

  $\text{= ($2^{3}$.$9^{4}$ + $9^{4}$.5) ÷ ($9^{2}$.10 – $9^{2}$).}$

  $\text{= $9^{4}$.($2^{3}$ + 5) ÷ $9^{2}$.(10 – 1).}$

  $\text{= $9^{4}$.(8 + 5) ÷ $9^{2}$.(10 – 1).}$

  $\text{= $9^{4}$.13 ÷ $9^{2}$.9.}$

  $\text{= $9^{4}$.13 ÷ $9^{3}$.}$

  $\text{= 6561.13 ÷ 729.}$

  $\text{= 85293 ÷ 729.}$

  $\text{= 117.}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )