Tìm x biết : a, (x+1)(2-x)=0 b, (x+1)(x-2)<0 c,(|x|-1/8).(-1/5)^5=(1/8)^7 Giúp mình nhanh với ạ:3

Question

Tìm x biết : a, (x+1)(2-x)=0
b, (x+1)(x-2)<0 c,(|x|-1/8).(-1/5)^5=(1/8)^7 Giúp mình nhanh với ạ:3

in progress 0
Farah 2 years 2020-10-18T09:45:11+00:00 2 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T09:47:03+00:00

  Đáp án:

   a)

  x+1 =0 ⇔ x=-1

  hoặc 2-x=0 ⇔ x=2

  b)

  TH1 : x+1>0 ⇔ x> -1

          và x-2<0 ⇔ x<2

  TH2 : x+1<0 ⇔ x<-1

          và x-2>0 ⇔ x>2

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-18T09:47:07+00:00

  a, (x+1)(2-x)=0

  TH1: x+1=0

      ⇔ x= -1

  TH2: 2-x=0

      ⇔ x=2

  Vậy tập nghiệm của phương trình S={ -1;2}

  b, (x+1)(x-2)<0

  TH1: x+1<0 ⇒ x< -1  

                                             ( Vô lý )

          (x-2)>0 ⇒ x > 2

  TH2: x+1>0 ⇒ x>-1

                                        ⇒  2 < x < -1

           x-2 < 0 ⇒ x < 2

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )