tìm x biết ( 2x – 5 )^3 32 : ( 3x – 2 ) = 2^3 x : 12 và 13 < x < 75 6 : ( x - 1)

Question

tìm x biết
( 2x – 5 )^3
32 : ( 3x – 2 ) = 2^3
x : 12 và 13 < x < 75 6 : ( x - 1)

0
Hưng Gia 8 tháng 2020-11-01T11:06:49+00:00 0 Answers 23 views 0

Leave an answer