tìm x biết x+157/156+x+157/155+x+157/154+x+157/30=0

Question

tìm x biết x+157/156+x+157/155+x+157/154+x+157/30=0

in progress 0
Hưng Khoa 10 months 2021-04-27T03:52:47+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T03:54:01+00:00

  `(x + 157)/156 + (x + 157)/155 + (x + 157)/154 + (x + 157)/30 = 0`

  `⇒ (x + 157)(1/156 + 1/155 + 1/154 + 1/30) = 0`

  Ta thấy : `(1/156 + 1/155 + 1/154 + 1/30) \ne 0`

  `⇒ x + 157 = 0`

  `⇒ x = -157`

   

  0
  2021-04-27T03:54:46+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `(x+157)/(156)+(x+157)/(155)+(x+157)/(154)+(x+157)/(30)=0`

  `=>(x+157)((1)/(156)+(1)/(155)+(1)/(154)+(1)/(30))=0`

  `=>x+157=0` `\text{. Do}` `(1)/(156)+(1)/(155)+(1)/(154)+(1)/(30)\ne0`

  `=>x=-157`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )