tìm x biết x+1/156+x+2/155+x+3/154+x+257/30=0

Question

tìm x biết x+1/156+x+2/155+x+3/154+x+257/30=0

in progress 0
Xavia 9 months 2021-04-27T11:31:49+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T11:33:14+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Sửa đề: `257/30 -> 247/30`

  `(x+1)/156 + (x+2)/155 + (x+3)/154 + (x+257)/30 = 0`

  `=> ((x+1)/156 + 1) + ((x+2)/155+1) + ((x+3)/154 + 1) + ((x+247)/30 – 3) = 0`

  `=> (x+157)/156 + (x+157)/155 + (x+157)/154 + (x+157)/30 = 0`

  `=> (x+157)(1/156 + 1/155 + 1/154 + 1/30)=0`

  `=> x+157=0`

  `=> x= -157`

  0
  2021-04-27T11:33:18+00:00

  Tham khảo

   Sửa:`\frac{x+257}{30}→\frac{x+247}{30}`

  `⇒\frac{x+1}{156}+\frac{x+2}{155}+\frac{x+3}{154}+\frac{x+257}{30}=0`

  `⇒(\frac{x+1}{156}+1)+(\frac{x+2}{155}+1)+(\frac{x+3}{154}+1)+(\frac{x+257}{30}-3)=0`

  `⇒\frac{x+157}{156}+\frac{x+157}{155}+\frac{x+157}{154}+\frac{x+157}{30}=0`

  `⇒(x+157)(\frac{1}{156}+\frac{1}{155}+\frac{1}{154}+\frac{1}{30})=0`

  Do `\frac{1}{156}+\frac{1}{155}+\frac{1}{154}+\frac{1}{30} \ne 0`

  `⇔x+157=0`

  `⇔x=-157`

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )