Tìm x: a.(x – 47) – 115 = 0 b.x $x^{2}$ = x c.(19x + 2.5 $^{2}$ ) : 14 = ( 13 – 8$^{4}$ d. 2.3 mũ x = 10 . 3 $^{12}$ + 8 . 27 $^{4}$

Question

Tìm x:
a.(x – 47) – 115 = 0
b.x $x^{2}$ = x
c.(19x + 2.5 $^{2}$ ) : 14 = ( 13 – 8$^{4}$
d. 2.3 mũ x = 10 . 3 $^{12}$ + 8 . 27
$^{4}$

in progress 0
Doris 8 tháng 2020-10-15T18:59:40+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a) (x-47)-115=0$

  $x-47=115$

  $x=162$

  b) $x²=x$

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\)

  c) $(19x+2.5²) : 14 = 13-8^{4}$

  $(19x+50) : 14=13-4096$

  $(19x+50) : 14 = -4083$

  $19x+50=-57162$

  $19x=-57212$

  `x=\frac{-57212}{19}`

  d) $2.3^{x} = 10.3^{12}+8.27^{4}$

  $2.3^{x} = 2.5.3^{12}+2^{3}.3^{12}$

  $2.3^{x} = (2.3^{12}).(5+4)$

  $2.3^{x} = 2.3^{12}.3^{2}$

  $2.3^{x} = 2.3^{14}$

  $3^{x}$ = $3^{14}$

  $x=14$

 2. Đáp án:

  a) x = 162

  b) x = 0 hoặc x = 1

  c) x không thỏa mãn

  d) x=  14 

  Giải thích các bước giải:

  a) (x – 47) – 115 = 0

  => x – 47 = 115

  => x = 115 + 47 = 162

  b) x^2 = x

  => x^2 – x = 0

  => x(x – 1) = 0

  => x = 0 hoặc x – 1 = 0

  => x = 0 hoặc x = 1

  c) (19x + 2.5^2) : 14 = (13 – 8^4)

  => (19x + 2.25) : 14 = -4083

  => (19x + 50) : 14 = -4083

  => 19x + 50 = -57162

  => 19x = -57162 – 50 = -57212

  => x =  -57212/19

  câu c sai đề trầm trọng

  d) 2.3^x = 10.3^12 + 8.27^4

  => 2.3^x = 10.3^12 + 8.(3^3)^4

  => 2.3^x = 10.3^12 + 8.3^12

  => 2.3^x = (10 + 8).3^12

  => 2.3^x = 18.3^12

  => 3^x = (18 . 3^12):2

  => 3^x = 9.3^12

  => 3^x = 3^2 . 3^12

  => 3^x = 3^14

  => x = 14

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )