Tiền j canh gác nắng mưa chẳng nề? Tiền j tên báo lung linh Giúpp

Question

Tiền j canh gác nắng mưa chẳng nề?
Tiền j tên báo lung linh
Giúpp

in progress 0
Xavia 2 months 2021-07-28T13:19:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:20:44+00:00

  Tiền gì canh gác nắng mưa chẳng nề?

  ⇒Tiền tuyến.

  Tiền gì tên báo lung linh?

  ⇒Tiền phong.

  0
  2021-07-28T13:20:51+00:00

  Tiền tuyến

   Tiền phong

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )