Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể) 4^5.15^5/5^6.12^6 Tìm x, biết: (2x+1^3=-1/27 Mong mn giúp ạ!

Question

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)
4^5.15^5/5^6.12^6
Tìm x, biết:
(2x+1^3=-1/27
Mong mn giúp ạ!

in progress 0
Dâu 8 tháng 2020-10-15T08:00:42+00:00 1 Answers 80 views 0

Answers ( )

 1. Tính

  `(4^5 . 15^5)/(5^6 . 12^6)`

  `= [(4 . 15)^5]/[(5 . 12)^6]`

  `= (60^5)/(60^6)`

  `= (60^5)/(60^5 . 60^1)`

  `= 1/60`

  Tìm x

  `(2x + 1)^3 = -1/27`

  `(2x + 1)^3 = (-1/3)^3`

  `2x + 1 = -1/3`

  `2x = -1/3 – 1`

  `2x = -4/3`

  `x = -4/3 : 2`

  `x = -4/3 . 1/2`

  `x = -2/3`

  Study well

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )