Thầy giúp em bài tập này ạ : Để đánh số trang của một quyển sách dày 100 trang cần phải viết bao nhiêu chữ số 0 ? Bao nhiêu chữ số 1 ? Tất cả bao nhi

Question

Thầy giúp em bài tập này ạ : Để đánh số trang của một quyển sách dày 100 trang cần phải viết bao nhiêu chữ số 0 ? Bao nhiêu chữ số 1 ? Tất cả bao nhiêu chữ số

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-27T09:03:42+00:00 1 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T09:04:49+00:00

  Nếu ta viết chữ số 0 vào trước các số có 1 chữ số ta được các số có 2 chữ số từ số 00 đến 99 có :

     ( 99 – 00 + 1 ) . 2 = 200 chữ số

  Vai trò của mỗi chữ số xuất hiện đều như nhau mỗi chữ số được dùng 200 : 10 = 20 lần

    + Thêm số 100 thì chữ số 1 có 21 chữ số

    + Do các số từ 00 -> 09 chữ số 0 xuất hiện 11 lần và thêm số 100 có 2 chữ số 0 nên chữ số 0 có :

                20 – 11 + 2 = 11 số

        * HỌC TỐT *

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )