Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:58:48+00:00

  Answer:

  -9

  Step-by-step explanation:

  2x + 7 = -11

  2x = -11 – 7

  2x = -18

  x = -9

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )