32.5 = 30 + \frac{20 - (40 + x)}{12} \times 10 please i need a step by step solution…I’ll mark brainliest​

Question

32.5 = 30 + \frac{20 - (40 + x)}{12} \times 10
please i need a step by step solution…I’ll mark brainliest​

in progress 0
Diễm Thu 2 months 2021-08-01T12:37:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T12:38:43+00:00

  Answer:

  x = - 23

  Step-by-step explanation:

   \frac{20 - (40 + x)}{12} \times 10 = 32.5 - 30 = 2.5

   = > \frac{20 - (40 + x)}{12} = 0.25

   = > \frac{20 - (40 + x)}{12} = \frac{1}{4}

   = > 20 - (40 + x) = \frac{12}{4} = 3

   = > 40 + x = 20 - 3 = 17

   = > x = 17 - 40 = - 23

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )