Tặng điểm nè Tính a. 3/2.4/9.1/5+2/15 b. (1/2)^2.4/3+8/5:2/5 c. √196- √100 + √9/4 Tìm x, biết a. 2/7x – 1 và 2/5= 3/5 b |x + 5/3| . 9/4 = 19/4 Bài

Question

Tặng điểm nè
Tính
a. 3/2.4/9.1/5+2/15
b. (1/2)^2.4/3+8/5:2/5
c. √196- √100 + √9/4
Tìm x, biết
a. 2/7x – 1 và 2/5= 3/5
b |x + 5/3| . 9/4 = 19/4
Bài khá là dễ nha ^-^

in progress 0
Dâu 8 tháng 2020-10-15T20:22:37+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

 1. Bạn chủ tus nói làm bài nào cũng được nên em mới dám làm. Mong mod không xóa câu trả lời của em.

  Bài `1:`

  `a)3/2×4/9×1/5+2/15`

  `=(3×4×1)/(2×9×5)+2/15`

  `=(1×2×1)/(1×3×5)`

  `=2/15+2/15`

  `=4/15`

  `b)(1/2)^2×4/3+8/5÷2/5`

  `=1/4×4/3+8/5×5/2`

  `=(1×4)/(4×3)+(8×5)/(5×2)`

  `=(1×1)/(1×3)+(4×1)/(1×1)`

  `=1/3+4/1`

  `=1/3+12/3`

  `=13/3`

  `c)√196-√100+√(9/4)`

  `=14-10+3/2`

  `=4+3/2`

  `=4/1+3/2`

  `=8/2+3/2`

  `=11/2`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

 2. Bài $1$.

  $a$) `3/2 . 4/9 . 1/5 + 2/15`

  `= {3.4}/{2.9.5} + 2/15`

  `= {2}/{3.5} + 2/15`

  `= 2/15 + 2/15`

  `= 4/15`.

  $b$) `(1/2)^2 . 4/3 + 8/5 : 2/5`

  `= 1/4 . 4/3 + 8/5 . 5/2`

  `= 1/3 + 8/2`

  `= 1/3 + 4`

  `= 4 1/3`.

  $c$) $\sqrt{196} – \sqrt{100} + \sqrt{\dfrac{9}{4}}$

  $= 14 – 10 + \dfrac{3}{4}$

  $= 4 + \dfrac{3}{4}$

  $= 4\dfrac{3}{4}$.

  Bài $2$.

  $a$) `2/7 .x – 1 2/5 = 3/5`

  `⇔ 2/7 .x – 7/5 = 3/5`

  `⇔ 2/7 .x = 10/5 `

  `⇔ 2/7 .x = 2`

  `⇔ x = 7`  

     Vậy `x=7`.

  $b$) `|x+5/3| . 9/4 = 19/4`

  `⇔ |x+5/3| = 19/4 . 4/9`

  `⇔ |x+5/3| = 19/9`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x+\dfrac{5}{3}=\dfrac{19}{9}\\x+\dfrac{5}{3}=-\dfrac{19}{9}\end{array} \right.\) 

  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{4}{9}\\x=-\dfrac{34}{9}\end{array} \right.\) 

     Vậy $x$ $∈$ `{4/9;-{34}/9}`.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )