tan2x – 2tanx = 0 cos3x – cos4x + cos5x = 0 sin7x – sin3x = cos5x cos$^{2}$x – sin$^{2}$x = sin3x + cos4x cos2x – cosx = 2sin$^{2}$x . $\frac{3x}{2}

Question

tan2x – 2tanx = 0
cos3x – cos4x + cos5x = 0
sin7x – sin3x = cos5x
cos$^{2}$x – sin$^{2}$x = sin3x + cos4x
cos2x – cosx = 2sin$^{2}$x . $\frac{3x}{2}$
> Giải pt

0
Hưng Gia 1 year 2020-11-28T21:34:09+00:00 0 Answers 36 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )