Subtract f(x) and g(x) when: f(x) = 3.2 + 2x – 8 and g(x) = 72 – 8x + 4 f(x) – g(x) =

Question

Subtract f(x) and g(x) when:
f(x) = 3.2 + 2x – 8 and g(x) = 72 – 8x + 4
f(x) – g(x) =

in progress 0
Phúc Điền 10 hours 2021-07-22T15:06:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T15:08:06+00:00

    Step-by-step explanation:

    The answer is

    10x - 80.8

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )