`sqrt(21-12sqrt(3))` làm chi tiết dễ hiểu dùm ạ nhanh

Question

`sqrt(21-12sqrt(3))`
làm chi tiết dễ hiểu dùm ạ
nhanh

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-28T20:43:14+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T20:44:27+00:00

  $\sqrt{21-12\sqrt3}$

  $=\sqrt{(2\sqrt3)^2-2.2\sqrt3.3+3^2}$

  $=\sqrt{(2\sqrt3-3)^2}$

  $=2\sqrt3-3$

  0
  2020-11-28T20:44:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{21-12\sqrt{3}}$

  $=\sqrt{12-2.3.2\sqrt{3}+9}$

  $=\sqrt{\sqrt{12}^2-2.3.2\sqrt{3}+9}$

  $=\sqrt{(2\sqrt{3})^2-2.3.2\sqrt{3}+3^2}$

  $=\sqrt{(2\sqrt{3}-3)^2}$

  $=|2\sqrt{3}-3|$

  $=2\sqrt{3}-3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )