$\sqrt{13+6\sqrt{4+\sqrt{9-4\sqrt{2} } }}$

Question

$\sqrt{13+6\sqrt{4+\sqrt{9-4\sqrt{2} } }}$

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-15T17:57:41+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $3\sqrt2 + 1$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}\sqrt{13 + 6\sqrt{4 + \sqrt{9 – 4\sqrt2}}}\\ =\sqrt{13 + 6\sqrt{4 + \sqrt{(2\sqrt2 – 1)^2}}}\\ = \sqrt{13 + 6\sqrt{3 + 2\sqrt2}}\\ = \sqrt{13 +6\sqrt{(\sqrt2 + 1)^2}}\\ = \sqrt{13 + 6(\sqrt2 + 1)}\\ = \sqrt{19 + 6\sqrt2}\\ = \sqrt{(3\sqrt2 + 1)^2}\ = 3\sqrt2 + 1\end{array}$

 2. `sqrt{13 + 6\sqrt{4 + \sqrt{9 – 4\sqrt{2}}}}`

  `= sqrt{13 + 6\sqrt{4 + \sqrt{(2\sqrt{2} – 1)^2}}}`

  `= sqrt{13 + 6\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}`

  `= sqrt{13 + 6\sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2}}`

  `= sqrt{19 + 6\sqrt{2}}`

  `= sqrt{(3\sqrt{2} + 1)^2}`

  `= 3sqrt{2} + 1`

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )