sowe using the Identitie a) (6+5x)² b) 8-2x) ? C) 252² – 364² d) x + 2) (42-3)​

Question

sowe using the Identitie
a) (6+5x)²
b) 8-2x) ?
C) 252² – 364²
d) x + 2) (42-3)​

in progress 0
Thu Cúc 2 weeks 2021-09-03T17:59:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T18:01:48+00:00

  a) 25x² + 60x + 36
  b) 4x² – 32x + 64
  c) – 68992
  d) 39x + 78

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )