Solving equations 1/3x+5=10

Question

Solving equations

1/3x+5=10

in progress 0
Calantha 1 month 2021-08-07T20:59:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T21:00:56+00:00

  Answer:
  X= 15
  Hope this helps

  0
  2021-08-07T21:01:26+00:00

  Answer:

  x=15

  Step-by-step explanation:

  1/3x+5=10

  1/3x=5

  x=15

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )