solve the logarithmic equation [tex] log_{3} {x}^{2} – log_{3}(x + 6) = 1[/tex] ​

Question

solve the logarithmic equation
[tex] log_{3} {x}^{2} – log_{3}(x + 6) = 1[/tex]

in progress 0
Doris 1 year 2021-08-01T22:53:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T22:55:01+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  Using log(x) – log(y) = log (x/y)

  logx^2 – log(x+6) = 1 is equal to:

  log (x^2/(x+6)) = 1

  Taking inverse base 3 log on both side:

  x^2/(x+6) = 3

  x^2 = 3x + 18

  x^2 – 3x – 18 = 0

  (x-6)(x+3) = 0

  x = 6 or -3

  0
  2021-08-01T22:55:15+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  1 = base 3log3

  substitute

  logx^2-log(x+6) = log3

  logx^2 – log(x+6) – log3 = 0

  log( (x^2/(x+6))/3 ) = 0

  anti-log

  x^2/3(x+6) = 1

  x^2 = 3(x+6)

  x^2-3x-18=0

  x=6 n -3

  anti-log base 3 on both sides:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )