solve the following algebra 3(4+3)-6​

Question

solve the following algebra
3(4+3)-6​

in progress 0
Vân Khánh 2 months 2021-07-22T14:11:48+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T14:13:17+00:00

    3(4+3)-6
    3*7-6
    21-6=15

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )