Solve the equation a=m-n for the variable n

Question

Solve the equation a=m-n for the variable n

in progress 0
Orla Orla 5 months 2021-08-23T19:57:01+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:58:10+00:00

  Answer:

  m-a = n

  Step-by-step explanation:

  a=m-n

  Subtract m from each side

  a-m = m-n-m

  a-m = -n

  Multiply each side by -1

  -a+m = n

  m-a = n

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )