solve the equation 8(x+7)=-24 I ready Help ASAP!!!

Question

solve the equation 8(x+7)=-24

I ready
Help ASAP!!!

in progress 0
Khang Minh 6 months 2021-09-03T23:09:26+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T23:11:03+00:00

  Step-by-step explanation:

  8( x + 7) = – 24

  x + 7 = – 24 / 8

  x + 7 = – 3

  x = – 3 – 7

  x = – 10

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )