solve for b -1/6=3 A: B=-18 B:b=-2 C:B=2 D:b=18​

Question

solve for b

-1/6=3

A: B=-18

B:b=-2

C:B=2

D:b=18​

in progress 0
Edana Edana 7 months 2021-07-30T04:20:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T04:22:37+00:00

    Answer:

    B:b=-2

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )