solve each of the following equations: \frac{4 }{9} - \frac{x {}^{2} }{25} = 0

Question

solve each of the following equations:
 \frac{4 }{9} - \frac{x {}^{2} }{25} = 0

in progress 0
Khải Quang 5 months 2021-09-05T01:29:34+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T01:31:12+00:00

  Answer:

   x = 3\frac{1}{3}, \: \: x = - 3\frac{1}{3}

  Step-by-step explanation:

  \frac{4 }{9} - \frac{x {}^{2} }{25} = 0 \\ \\ = { \bigg( \frac{2}{3} \bigg) }^{2} - { \bigg( \frac{x}{5} \bigg) }^{2}  = 0\\ \\ { \bigg( \frac{2}{3} -\frac{x}{5} \bigg) }{ \bigg( \frac{2}{3} + \frac{x}{5} \bigg) } = 0 \\ \\ { \bigg( \frac{2}{3} -\frac{x}{5} \bigg) } = 0, \: \: { \bigg( \frac{2}{3} + \frac{x}{5} \bigg) } = 0 \\ \\ \frac{x}{5} = \frac{2}{3}, \: \: \frac{x}{5} = - \frac{2}{3} \\ \\ x = \frac{10}{3}, \: \: x = - \frac{10}{3} \\ \\ x = 3\frac{1}{3}, \: \: x = - 3\frac{1}{3} \\ \\

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )