Solve by factoring: 1) x² + 6x + 8 = 0

Question

Solve by factoring:
1) x² + 6x + 8 = 0

in progress 0
Dâu 7 months 2021-07-29T09:26:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T09:27:26+00:00

  Answer:

  x=-4  x=-2

  Step-by-step explanation:

  x² + 6x + 8 = 0

  x² +2x+4x + 8 = 0

  x(x+2)+4(x+2)=0

  (x+4)(x+2)

  x=-4  x=-2

  0
  2021-07-29T09:28:05+00:00

  Answer:

  (x+4)(x+2)

  Step-by-step explanation:

  factorrrrrrrrrrd

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )