Solve and explain (x^2+2xy+y^2)(x+1) A. x^3 + 2x^2y + x^2 + y^2 + xy^2 B. x^2 + 2xy+ y^2 C. x^3 + x^2

Question

Solve and explain (x^2+2xy+y^2)(x+1)

A. x^3 + 2x^2y + x^2 + y^2 + xy^2

B. x^2 + 2xy+ y^2

C. x^3 + x^2 + 2x^2y + xy^2 + y^2 + 2xy

D. x^2 + y^2 + 2xy + x + 1

in progress 0
bonexptip 3 weeks 2021-08-22T19:05:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T19:07:32+00:00

  Answer:

  answer would be C.

  Step-by-step explanation:

  mUsing the distributive property.

  0
  2021-08-22T19:07:45+00:00

  answer is A

  x^3 + 2x^2y + x^2 + y^2 + xy^2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )