Solve. x/3 ≤ -6 A. x ≤ -2 B. x ≥ -2 C. x ≤ -12 D. x ≤ -18

Question

Solve. x/3 ≤ -6

A. x ≤ -2
B. x ≥ -2
C. x ≤ -12
D. x ≤ -18

in progress 0
Helga 2 years 2021-08-03T09:48:20+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T09:50:15+00:00

  Answer:

  The answer is D

  Step-by-step explanation:

  hope that helps 🙂

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )