Solve 2x + 6 < 10 or 2x + 8 > 20. A. x < 2 and 2 > 2 B. I 2 O C. x < 1 or x > 6 O D. x < 2 or x > 6​

Question

Solve 2x + 6 < 10 or 2x + 8 > 20. A. x < 2 and 2 > 2 B. I 2 O C. x < 1 or x > 6 O D. x < 2 or x > 6​

in progress 0
Nick 5 months 2021-08-24T12:39:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T12:40:07+00:00

  Answer:

  x>2 or x>6

  Step-by-step explanation:

  2x+6<10 or 2x+8>20

  2x>4 or 2x>12

  x>2 or x>6

  0
  2021-08-24T12:40:09+00:00

  Answer:

  x>2 or x>6

  Step-by-step explanation:

  2x+6<10 or 2x+8>20

  2x>4 or 2x>12

  x>2 or x>6

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )