Solve x + 2∕5 = 1∕3 for x. Question 15 options: A) x = –11∕15 B) x = 1∕15

Question

Solve x + 2∕5 = 1∕3 for x.
Question 15 options:

A)

x = –11∕15

B)

x = 1∕15

C)

x = 11∕15

D)

x = –1∕15

in progress 0
Minh Khuê 5 months 2021-08-22T05:26:13+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T05:27:16+00:00

  Answer:

  D

  Step-by-step explanation:

  x + 2/5 = 1/3

  x = 1/3 – 2/5

  x = -1/15

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )