Soạn NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG bài MẢ TÁNG HÀM RỒNG. Cần gấp nha mọi người.

Question

Soạn NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG bài MẢ TÁNG HÀM RỒNG.
Cần gấp nha mọi người.

in progress 0
Trung Dũng 3 months 2021-06-23T03:01:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T03:02:56+00:00

  Đinh Bộ Lĩnh là người rất có tài bơi lặn. Một hôm ông lặn xuống đáy sông Đại Hoàng và thấy ở đó có một ngầm đá lớn giống miệng một con rồng. Có một người khách lạ xuất hiện bảo ông đặt chiếc chĩnh sành vào đầu con rồng đó và hứa sẽ thưởng rất hậu. Đinh Bộ Lĩnh nhận lời nhưng lại để chĩnh sành ra ngoài sau đó ông bỏ hài cốt của người khách thuê ra ngoài chĩnh và để vào đó bộ xương Rái Thần và đặt vào giữa miệng rồng. Cũng từ đó Đinh Bộ Lĩnh lớn nhanh như thổi, dẹp loạn các sứ quân, đánh đâu thắng đấy và lên ngôi Hoàng đế. Sau khi ông lên làm vua thì có một thầy Địa lí người Tàu khuyên Đinh Bộ Lĩnh đặt hai thanh gươm bạc lên hai đầu rồng. Ông đã làm theo. Từ đó nước sông Đại Hoàng đỏ ngầu và cơ nghiệp nhà Đinh sụp đổ.

  0
  2021-06-23T03:02:59+00:00

  phần tóm tắt:

  Đinh Bộ Lĩnh là người rất có tài bơi lặn. Một hôm ông lặn xuống đáy sông Đại Hoàng và thấy ở đó có một ngầm đá lớn giống miệng một con rồng. Có một người khách lạ xuất hiện bảo ông đặt chiếc chĩnh sành vào đầu con rồng đó và hứa sẽ thưởng rất hậu. Đinh Bộ Lĩnh nhận lời nhưng lại để chĩnh sành ra ngoài sau đó ông bỏ hài cốt của người khách thuê ra ngoài chĩnh và để vào đó bộ xương Rái Thần và đặt vào giữa miệng rồng. Cũng từ đó Đinh Bộ Lĩnh lớn nhanh như thổi, dẹp loạn các sứ quân, đánh đâu thắng đấy và lên ngôi Hoàng đế. Sau khi ông lên làm vua thì có một thầy Địa lí người Tàu khuyên Đinh Bộ Lĩnh đặt hai thanh gươm bạc lên hai đầu rồng. Ông đã làm theo. Từ đó nước sông Đại Hoàng đỏ ngầu và cơ nghiệp nhà Đinh sụp đổ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )