số thứ nhất bằng 8/5 số thứ 2.tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 84

Question

số thứ nhất bằng 8/5 số thứ 2.tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 84

in progress 0
Cherry 8 tháng 2020-10-30T05:48:31+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1.  Ta có sơ đồ:

  Số thứ nhất: /—/—/—/—/—/—/—/—/

  Số thứ hai:  /—/—/—/—/—/

   Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

  8 – 5 = 3 ( phần ) 

  Số thứ hai là:

  84 : 3 x 5 = 140

  Số thứ nhất là :

  140 + 84 = 224

          Đáp số: số thứ nhất : 224

                        số thứ hai : 140 

  CHÚC HỌC TỐT!

 2. Đáp án: Số thứ nhất : 224

             Số thứ hai : 140

  Giải thích các bước giải:

  Coi số thứ nhất là 8 phần bằng nhau, số thứ 2 là 5 phần như thế, thì :

   Hiệu số phần bằng nhau là :

               8 – 5 = 3 (phần)

   Số thứ nhất là :
            84 : 3 x 8 = 224

  Số thứ hai là :

            224 – 84 = 140

             

   

Leave an answer