So sánh số sau 5 lũy thừa 23 và 65 lũy thừa 22 Tìm x biết: a) X lũy thừa 3 = 64 b) 2 lũy thừa x + 2 lũy thừa x+3 = 144 c) (4x – 1) lũy thừa 2 = 25 . 9

Question

So sánh số sau
5 lũy thừa 23 và 65 lũy thừa 22
Tìm x biết:
a) X lũy thừa 3 = 64
b) 2 lũy thừa x + 2 lũy thừa x+3 = 144
c) (4x – 1) lũy thừa 2 = 25 . 9
d) (2x + 1 lũy thừa 3) -12 = 15

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-04T09:42:37+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T09:44:35+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a){x^3} = 64\\
   \Rightarrow {x^3} = {4^3}\\
   \Rightarrow x = 4\\
  Vay\,x = 4\\
  b){2^x} + {2^{x + 3}} = 144\\
   \Rightarrow {2^x} + {2^x}{.2^3} = 144\\
   \Rightarrow {2^x}\left( {1 + {2^3}} \right) = 144\\
   \Rightarrow {2^x}.9 = 144\\
   \Rightarrow {2^x} = 16\\
   \Rightarrow {2^x} = {2^4}\\
   \Rightarrow x = 4\\
  Vay\,x = 4\\
  c){\left( {4x – 1} \right)^2} = 25.9\\
   \Rightarrow {\left( {4x – 1} \right)^2} = 225 = {15^2}\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  4x – 1 = 15\\
  4x – 1 =  – 15
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  4x = 16\\
  4x =  – 14
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 4\\
  x =  – \dfrac{7}{2}
  \end{array} \right.\\
  Vay\,x = 4\,hoac\,x =  – \dfrac{7}{2}\\
  d){\left( {2x + 1} \right)^3} – 12 = 15\\
   \Rightarrow {\left( {2x + 1} \right)^3} = 27\\
   \Rightarrow {\left( {2x + 1} \right)^3} = {3^3}\\
   \Rightarrow 2x + 1 = 3\\
   \Rightarrow 2x = 2\\
   \Rightarrow x = 1\\
  Vay\,x = 1
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )