so sánh các luỹ thừa sau và ghi kết quả cũa mỗi luỹ thừa a)5 mũ 40 và 625 mũ 10 b)125 mũ 80 và 25 mũ 118 c)2 mũ 161 và 1 mũ 40 biết 2 mũ 161=2

Question

so sánh các luỹ thừa sau và ghi kết quả cũa mỗi luỹ thừa
a)5 mũ 40 và 625 mũ 10
b)125 mũ 80 và 25 mũ 118
c)2 mũ 161 và 1 mũ 40
biết 2 mũ 161=2.2 mũ 160

in progress 0
Helga 8 tháng 2020-10-30T04:17:59+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

 1. a) 54062510

  Ta có:540=(54)10=62510

  62510=62510

  Vậy540=62510

  b) 1258025118

  Ta có:12580=(53)80=5240

             25118=(52)118=5236

  5240>5236

  Vậy 12580>25118

  c)2161140

  Ta có: 2161=2160.2=(24)40.2=1640.2

  Vì 1640.2>140

  Vậy2161>140

 2. Đáp án:

  a) $5^{40}$ và $625^{10}$

  Ta có: $5^{40} = (5^{4})^{10} = 625^{10}$

  Vì $625^{10} = 625^{10}$

  Vậy $5^{40}$ = $625^{10}$

  b) $125^{80}$ và $25^{118}$

  Ta có: $125^{80} = (5^{3})^{80} = 5^{240}$

             $25^{118} = (5^{2})^{118} = 5^{236}$

  Vì $5^{240} > 5^{236}$

  Vậy $125^{80}$ > $25^{118}$

  c) $2^{161}$ và $1^{40}$

  Ta có: $2^{161} = 2^{160} . 2 = (2^{4})^{40} . 2 = 16^{40} . 2$

  Vì $16^{40} . 2 > 1^{40}$

  Vậy $2^{161}$ > $1^{40}$

  Cherryết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

Leave an answer