so sánh: a, 2 mũ 100; 3 mũ 75; 5 mũ 50 b, 10 mũ 30 ; 8 mũ 10 c, 15 mũ 10 ; 3 mũ 40 ; 37 mũ 20 d, 2 mũ 31 ; 3 mũ 21

Question

so sánh:
a, 2 mũ 100; 3 mũ 75; 5 mũ 50
b, 10 mũ 30 ; 8 mũ 10
c, 15 mũ 10 ; 3 mũ 40 ; 37 mũ 20
d, 2 mũ 31 ; 3 mũ 21

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-10-14T00:42:12+00:00 1 Answers 182 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:44:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)2^100=(2^4)^25=16^25;3^75=(3^3)^25=9^25;5^50=25^25

     vì 9^25<16^25<25^25=>3^75<2^100<5^50

  b)10^30=(10^3)^10=1000^10

       mà  8^10<1000^10

     =>10^30>8^10

  c)3^40=81^10;37^20=1369^10

   vì 15^10<81^10<1369^10

     =>15^10<3^40<37^20

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )