Số đặc biệt nào chia hết cho $2$,cho $3$,nhưng ko chia hết cho $5$,$6$.

Question

Số đặc biệt nào chia hết cho $2$,cho $3$,nhưng ko chia hết cho $5$,$6$.

in progress 0
Verity 8 tháng 2020-10-30T02:52:57+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

 1. $\text{Đáp án:}$

   $\text{Không có số nào thỏa mãn yêu cầu.}$

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

   $\text{Điều kiện chia hết cho 2 là chữ số cuối cùng của số là 1 số chẵn.(1)}$

  $\text{Điều kiện để chia hết cho 3 là tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 3.(2)}$

  $\text{Điều kiện chia hết cho 5 là chữ số cuối cùng của số đó là 0 hoặc 5.(3)}$

  $\text{Điều kiện chia hết cho 6 là số đó chia hết cho cả 2 và 3.(4)}$

  $\text{Vì (4) không thỏa mãn (1) và (2) nên số đó không tồn tại}$

  $\text{Chúc bạn học tốt!!}$

 2. Đáp án:

   Không có số nào có thể chia hết cho 2 và 3 nhưng không chia hết cho 6

   Vì các số chia hết cho 2 là tận cùng nó là số chẵn

   Vì các số chia hết cho 5 là tận cùng nó là số 0, 5

  Vì các số chia hết cho 3 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 3

Leave an answer