Simplify the expression: 9d2–7d2+4d2

Question

Simplify the expression:
9d2–7d2+4d2

in progress 0
Neala 4 months 2021-08-02T14:45:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T14:47:52+00:00

  Answer:

  9d2 – 7d2 + 4d2

  2d2 + 4d2

  6d2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )