Simplify the expression: 2n + 10(9 + 4n)

Question

Simplify the expression:
2n + 10(9 + 4n)

in progress 0
Khải Quang 7 mins 2021-07-23T00:11:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T00:13:30+00:00

  Answer:

  42n+90

  Step-by-step explanation:

  0
  2021-07-23T00:13:32+00:00

  Answer: 42n+90
  Explaination:

  2
  n
  +
  10
  (
  9
  +
  4
  n
  )
  Distribute:
  =
  2
  n
  +
  (
  10
  )
  (
  9
  )
  +
  (
  10
  )
  (
  4
  n
  )
  =
  2
  n
  +
  90
  +
  40
  n
  Combine Like Terms:
  =
  2
  n
  +
  90
  +
  40
  n
  =
  (
  2
  n
  +
  40
  n
  )
  +
  (
  90
  )
  =
  42
  n
  +
  90

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )