simplify the expression 2x/(x+4) + 8/(x+4)

Question

simplify the expression
2x/(x+4) + 8/(x+4)

in progress 0
Adela 1 year 2021-08-31T01:41:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T01:43:29+00:00

  ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  [tex] \frac{2x}{x + 4} + \frac{8}{x + 4} = \\ [/tex]

  [tex] \frac{2x + 8}{x + 4} = \\ [/tex]

  [tex] \frac{2(x + 4)}{x + 4} = 2 \\ [/tex]

  ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )