simplify (8x^3 + 7x^2 – 3x + 6) + ( -2x^2 – 5x + 4 )

Question

simplify (8x^3 + 7x^2 – 3x + 6) + ( -2x^2 – 5x + 4 )

in progress 0
Thu Cúc 7 months 2021-07-21T12:17:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T12:19:46+00:00

  Answer:

  hello! 🙂 have a good day!

  8x³ + 5x² − 8x + 10

  0
  2021-07-21T12:19:49+00:00

  (8x^3+7^2-3x+6)+(-2x^2-5x+4)

  parentheses

  8x^3+7^2-3x+6 + -2x^2-5x+4

  like terms

  8x^3 + (7x ^2 -2x^2) + (-3x -5x) + (6 +4)

  simplify

  8x^3 + 5 x^2 -8 x+10

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )