Simplify. 6x-2 A.6/x^2 B.x²/6 C.1/6x^2 D.1/36x^2

Question

Simplify. 6x-2
A.6/x^2
B.x²/6
C.1/6x^2
D.1/36x^2

in progress 0
Thu Nguyệt 1 year 2021-08-09T00:35:53+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T00:37:46+00:00

    Answer:

    Step-by-step explanation:

    [tex]a^{-m}=\frac{1}{a^{m}}\\\\6x^{-2}=6*\frac{1}{x^{2}}=\frac{6}{x^{2}}[/tex]

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )