Show that n(n – 1)(n + 1) + 6n ≡ n3 + 5n

Question

Show that n(n – 1)(n + 1) + 6n ≡ n3 + 5n

in progress 0
Trúc Chi 5 months 2021-08-27T15:27:59+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T15:29:10+00:00

  Answer:

  Explanation:

  n(n – 1)(n + 1) + 6n = n^3 + 5n
  n(n^2 – 1) + 6n = n^3 + 5n
  n^3 – n + 6n = n^3 + 5n
  n^3 + 5n = n^3 + 5n (proven)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )