rút gọn /-3x/+7x-4 khi x <=0

Question

rút gọn /-3x/+7x-4 khi x <=0

in progress 0
Gerda 8 tháng 2020-11-01T11:53:20+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

 1. `|-3x|+7x-4`

  Khi `x<=0`

  `=>|-3x|+7x-4=-3x+7x-4`

  `=4x-4`

 2. Đáp án:

   `=4(x-1)`

  Giải thích các bước giải:

  Khi `x≤0` thì `|-3x| = -3*(-x) = 3x`. Ta có:

  `|-3x| + 7x – 4`

  `=-3x + 7x – 4`

  `=4x – 4`

  `=4(x – 1)`

Leave an answer