Rep mik với ạ! Tks nhìu U^U

Question

Rep mik với ạ! Tks nhìu U^U

rep-mik-voi-a-tks-nhiu-u-u

in progress 0
RI SƠ 2 years 2021-03-23T06:57:25+00:00 3 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T06:59:16+00:00

  Đáp án:

   C4: \(\dfrac{1}{{64}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  C1:\\
  3 – \dfrac{1}{4} + \dfrac{2}{3} – 5 – \dfrac{1}{3} + \dfrac{6}{5} – 6 + \dfrac{7}{4} – \dfrac{3}{2}\\
   = \left( {3 – 5 – 6} \right) + \left( { – \dfrac{1}{4} – \dfrac{3}{2} + \dfrac{7}{4}} \right) + \left( {\dfrac{2}{3} – \dfrac{1}{3}} \right) + \dfrac{6}{5}\\
   =  – 8 + \left( {\dfrac{{ – 1 – 6 + 7}}{4}} \right) + \left( {\dfrac{{2 – 1}}{3}} \right) + \dfrac{6}{5}\\
   =  – 8 + \dfrac{1}{3} + \dfrac{6}{5}\\
   = \dfrac{{ – 8.15 + 5 + 18}}{{15}} = \dfrac{{ – 120 + 23}}{{15}} =  – \dfrac{{97}}{{15}}\\
  C2:8 – \dfrac{9}{4} + \dfrac{2}{7} + 6 + \dfrac{3}{7} – \dfrac{5}{4} – 3 – \dfrac{2}{4} + \dfrac{9}{7}\\
   = \left( {8 + 6 – 3} \right) + \left( { – \dfrac{9}{4} – \dfrac{5}{4} – \dfrac{2}{4}} \right) + \left( {\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{7} + \dfrac{9}{7}} \right)\\
   = 11 + \dfrac{{ – 9 – 5 – 2}}{4} + \dfrac{{14}}{7} = 11 – 4 + 2 = 9\\
  C3:\\
   – \dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{5} – \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{{131}} + \dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{{35}} – \dfrac{7}{{18}}\\
   = \left( { – \dfrac{1}{2} – \dfrac{1}{9} – \dfrac{7}{{18}}} \right) + \left( {\dfrac{3}{5} + \dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{{35}}} \right) + \dfrac{1}{{131}}\\
   = \left( {\dfrac{{ – 9 – 2 – 7}}{{18}}} \right) + \left( {\dfrac{{21 + 10 + 4}}{{35}}} \right) + \dfrac{1}{{131}}\\
   =  – 1 + 1 + \dfrac{1}{{131}} = \dfrac{1}{{131}}\\
  C4:\\
  \dfrac{1}{3} – \dfrac{3}{4} + \dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{{64}} – \dfrac{2}{9} – \dfrac{1}{{36}} + \dfrac{1}{{15}}\\
   = \left( {\dfrac{1}{3} + \dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{{15}}} \right) + \left( { – \dfrac{3}{4} – \dfrac{2}{9} – \dfrac{1}{{36}}} \right) + \dfrac{1}{{64}}\\
   = \dfrac{{5 + 9 + 1}}{{15}} – \dfrac{{27 + 8 + 1}}{{36}} + \dfrac{1}{{64}}\\
   = 1 – 1 + \dfrac{1}{{64}}\\
   = \dfrac{1}{{64}}\\
  C5:\\
  \left( {\dfrac{1}{3} – \dfrac{1}{3}} \right) + \left( { – \dfrac{3}{5} + \dfrac{3}{5}} \right) + \left( {\dfrac{5}{7} – \dfrac{5}{7}} \right) + \left( { – \dfrac{7}{9} + \dfrac{7}{9}} \right) + \left( {\dfrac{9}{{11}} – \dfrac{9}{{11}}} \right) + \left( { – \dfrac{{11}}{{13}} + \dfrac{{11}}{{13}}} \right) + \dfrac{{13}}{{15}}\\
   = \dfrac{{13}}{{15}}
  \end{array}\)

  0
  2021-03-23T06:59:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  C1/ `(3 – 1/4 + 2/3) – (5 + 1/3 – 6/5)-(6 – 7/4 + 3/2)`

  `= 3 – 1/4 + 2/3 – 5 – 1/3 + 6/5 – 6 + 7/4 – 3/2`

  `= (3 – 5 – 6) + (-1/4 + 7/4 – 3/2) + (2/3 – 1/3) + 6/5`

  `= -8 + 1/3 + 6/5 = -97/15`

  C2/ `(8 – 9/4 + 2/7)-(-6 – 3/7 + 5/4)-(3 + 2/4 – 9/7)`

  `= 8 – 9/4 + 2/7 + 6 + 3/7 – 5/4 – 3 – 2/4 + 9/7`

  `= (8 + 6-3) – (9/4 + 5/4 + 2/4) + (2/7 +3/7 +  9/7)`

  `= 11 – 4 +2 = 9`

  C3/ `(-1/2) – (-3/5) +(-1/9) + 1/131 – (-2/7) + 4/35 – 7/18`

  `= -(1/2 + 1/9 + 7/18) + (3/5 + 2/7 + 4/35) + 1/131`

  `= -1 + 1 + 1/131=1/131`

  C4/ `1/3 – 3/4 – (-3/5) + 1/64 – 2/9 – 1/36 + 1/15`

  `= (1/3 + 3/5 + 1/15) -(3/4 + 2/9 + 1/36) + 1/64`

  `=  1 – 1 + 1/64=1/64`

  C5/ `1/3 – 3/5 + 5/7 – 7/9 + 9/11 – 11/13 + 13/15 + 11/13 – 9/11 + 7/9 – 5/7 + 3/5 – 1/3`

  `= (1/3 – 1/3)+(-3/5 + 3/5)+(5/7 – 5/7) + (-7/9 + 7/9) + (9/11 – 9/11) + (-11/13 + 11/13) + 13/15`

  `= 13/15`

  0
  2021-03-23T06:59:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo –+ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )