Quick Solve for q –3(q − 7) = –9

Question

Quick
Solve for q
–3(q − 7) = –9

in progress 0
Ben Gia 1 year 2021-08-21T22:21:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T22:23:00+00:00

  3q+ 21 =_9
  3q= -9 -21
  3q= 30
  q=10

  0
  2021-08-21T22:23:08+00:00

  Answer:

  q = 10

  Step-by-step explanation:

  -3(q – 7) = -9

  -3q + 21 = -9

  -3q = -9 – 21

  q = -30/-3

  q = 10.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )