Puzzle 1: a + b = 10 b – a = 8 b x a = ? Puzzle 2: a + b + b = 24 b – a = 6 a x

Question

Puzzle 1:

a + b = 10
b – a = 8
b x a = ?

Puzzle 2:

a + b + b = 24
b – a = 6
a x b = ?

in progress 0
Bình An 1 year 2021-09-03T10:00:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  1. Answer:

    Puzzle 1

    b*a=9*1=9

    Step-by-step explanation:

    b=9 a=1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )