Prove that (n-1, r)+(n, r-1)=(n,r) ​

Question

Prove that (n-1, r)+(n, r-1)=(n,r)

in progress 0
Phúc Điền 3 months 2021-08-15T08:14:51+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T08:16:35+00:00

  Answer:

   \binom{n - 1}{r} + \binom{n}{r - 1} = \binom{n}{r} \\( n - 1) + n = n \\ n - 1 = 0 \\ n = 1 \\ r + (r - 1) = r \\ r = 1 \\ \binom{0}{1} + \binom{1}{0} = \binom{1}{1}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )