Point O is on line segment N P ‾ NP . Given O P = 10 , OP=10, N<

Question

Point O is on line segment
N
P

NP
. Given
O
P
=
10
,
OP=10,
N
P
=
2
x
,
NP=2x, and
N
O
=
x
+
7
,
NO=x+7, determine the numerical length of
N
O

.
NO
.

in progress 0
Sapo 6 months 2021-07-26T09:01:50+00:00 1 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T09:03:46+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  Point O is on line segment

  N

  P

  NP

  . Given

  O

  P

  =

  10

  ,

  OP=10,

  N

  P

  =

  2

  x

  ,

  NP=2x, and

  N

  O

  =

  x

  +

  7

  ,

  NO=x+7, determine the numerical length of

  N

  O

  .

  NO

  .

  Label known information:

  Label known information:

  N

  O

  P

  x + 7

  10

  NP = 2x

  N

  O

  +

  O

  P

  =

  NO+OP=

  N

  P

  NP

  x

  +

  7

  +

  10

  =

  x+7+10=

  2

  x

  2x

  x

  +

  17

  =

  x+17=

  2

  x

  2x

  2

  x

  −2x+17=

  2

  x

  −2x

  x

  +

  17

  =

  −x+17=

  0

  0

  17

  −17=

  17

  −17

  x

  =

  −x=

  17

  −17

  x

  1

  =

  −1

  −x

  =

  17

  1

  −1

  −17

  x

  =

  x=

  17

  17

  Plug in value of

  x

  to find

  N

  O

  :

  Plug in value of x to find NO:

  N

  O

  =

  x

  +

  7

  =

  17

  +

  7

  =

  24

  NO=x+7=17+7=24

  You can plug

  x

  into each expression:

  You can plug x into each expression:

  N

  O

  P

  (17) + 7

  10

  NP = 2(17)

  Simplify:

  Simplify:

  N

  O

  P

  24

  10

  NP = 34

  Final Answer:

  Final Answer:

  N

  O

  =

  24

  NO=24

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )