phương trình lượng giác: cos x – (căn 3).sin x = 0 có nghiệm là?

Question

phương trình lượng giác: cos x – (căn 3).sin x = 0 có nghiệm là?

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-10-18T11:58:22+00:00 2 Answers 2309 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:59:46+00:00

  Đáp án:

  $x = \dfrac{\pi}{6} +k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  $\cos x – \sqrt3\sin x = 0$

  $\Leftrightarrow \dfrac{1}{2}\cos x – \dfrac{\sqrt3}{2}\sin x = 0$

  $\Leftrightarrow \cos\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$

  $\Leftrightarrow x + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$

  $\Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{6} +k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Vậy phương trình có họ nghiệm là $x = \dfrac{\pi}{6} +k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  0
  2020-10-18T12:00:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `cos x -\sqrt{3} sin x =0`

  `⇔ \frac{1}{2} cos x-\frac{\sqrt{3}}{2} sin x=0`

  `⇔ cos (x+\frac{\pi}{6})=0`  

  `⇔ x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})`

  `⇔ x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})`

  Vậy ………..

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )